ETISKE RETNINGSLINJER FOR MARKOM UNIFORMER AS

Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende sosiale ogetiske krav i sin virksomhet. Produkter som leveres skal være fremstilt under forhold som er forenlig med retningslinjene som bygger på sentrale FN- og ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonssted. http://www.fn.no/ilo Dersom leverandør til Markom Uniformer AS bruker underleverandører til å fullbyrde en kontrakt, er leverandør forpliktet til å videreføre og bidra til etterlevelse av kravene hos sine underleverandører.

Nasjonal lovgivning
Nasjonal lovgivning i produsentlandet skal etterleves.

Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon, ILO konvensjon nr 138 og 182)
Barnearbeid, i henhold til konvensjonen angitt over, er forbudt. Dersom det foregår slikt barnearbeid, skal dette avsluttes snarest mulig.

Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr 29 og 105)

Det skal ikke foregå noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.

Lønn og arbeidstid

Den nasjonale minstelønnen er laveste aksepterte nivå, og skal alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov.

Miljø
Nasjonal- og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes.

Helse og sikkerhet

Arbeidsmiljøet skal være i henhold til produsentlandets lovgivning og internasjonale retningslinjer.

Inspeksjoner
Vi foretar inspeksjoner/besøk hos våre produsenter (anmeldte besøk) og forsøker så langt vi har mulighet til å påvirke og etterleve regler for etisk handel.

Thor Olsen
Daglig leder